ร่วมทำแบบประเมินการให้บริการอนุมัติ-อนุญาต ระบบ e-PP
ร่วมทำแบบประเมินการให้บริการอนุมัติ-อนุญาต ระบบ e-PP

ร่วมทำแบบประเมินการให้บริการอนุมัติ-อนุญาต ระบบ e-PP

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

คลิกเพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการอนุมัติ-อนุญาต ระบบ e-PP