ประกาศ || e-PP (e-Permission Privilege) ระบบอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ รูปภาพแสดง ประกาศ
28 ธ.ค. 2561 การกำหนด เลขทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรม และรหัสผู้ประกอบกิจการในระบบอนุมัติ อนุญาต(e-Permission & Privilege:e-PP) การกำหนด เลขทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรม และรหัสผู้ประกอบกิจการในระบบอนุมัติ อนุญาต(e-Permission & Privilege:e-PP)
25 ก.ค. 2559 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งาน ระบบ e-PP จาก 130 บาท เป็น 140 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งาน ระบบ e-PP จาก 130 บาท เป็น 140 บาท
25 ก.ค. 2559 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งานระบบ e-PP จาก 120 บาท เป็น 130 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งานระบบ e-PP จาก 120 บาท เป็น 130 บาท
25 ก.ค. 2559 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งานระบบ e-PP จาก 110 บาท เป็น 120 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งานระบบ e-PP จาก 110 บาท เป็น 120 บาท
25 ก.ค. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งานระบบ e-PP จาก 100 บาท เป็น 110 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 กนอ. จะปรับเปลี่ยน อัตราค่าบริการอนุญาต และใช้งานระบบ e-PP จาก 100 บาท เป็น 110 บาท